Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EC MCA s.r.o. platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra www.ecmca.sk, www.agfilter.at a veľkoobchodu  spoločnosti  EC MCA s. r.o.

1. Základné ustanovenia

Predávajúci:
Predávajúcim produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodom centre www.ecmca.sk, www.agfilter.at je spoločnosť EC MCA s. r.o. so sídlom na ulici P.J.Šafárika 373/2, 927 01 Šaľa, IČO: 36 761 800, IČ DPH: SK2022354268. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. s.r.o., VI v.č. 19882/T. EC MCA s. r.o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty. Prevádzka pre  prijímanie reklamácií: P.J.Šafárika 373/2, 927 01 Šaľa. Telefonický kontakt: +421 949 274 641, +421 31 771 35 19, Faxový kontakt: +421 31 771 35 19. elektronická adresa: ecmca [at] ecmca [dot] sk. Číslo účtu pre bezhotovostné platby: ČSOB: 4004860962/7500  (IBAN: SK65 75000000004004860962, SWIFT: CEKOSKBX)
Ďalej uvedený ako „predávajúci“.

Kupujúci:
a)   Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného centra www.ecmca.sk, www.agfilter.at.. Kupujúci - spotrebiteľ - spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo 

b)    Kupujúcim je tiež právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako veľkoodberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom spoločnosti  EC MCA s. r.o. Kupujúci - spotrebiteľ - spotrebiteľom je právnická osoba alebo živnostník (obchod s elektronikou, domácimi potrebami, rozličný tovar, spotrebné družstvo, elektronické centrum)  ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre sprostredkovanie, a tie jej slúžia na výkon zamestnania,  alebo podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (aby sme si mohli overiť predmet jeho činnosti, www.zrsr.sk , www.orsr.sk číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronické obchodné centrum www.ecmca.skwww.agfilter.at. a veľkoobchodu  spoločnosti  EC MCA s. r.o. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ďalej uvedený ako „kupujúci“.

2. Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim.
Kupujúci môže tovar objednať jedným za nasledujúcich spôsobov:

a)   pre fyzické osoby :
Prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

b)   pre právnické osoby:
•    prostredníctvom emailovej objednávky  na ecmca [at] ecmca [dot] sk . Pri objednávaní tovaru musí objednávajúci zadať názov a adresu firmy, svoje IČO, DIČ, IČ DPH. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky, čase expedície a čase doručenia tovaru predávajúcim.
 •    Telefonicky na tel. čísle +421 949 274 641. Pri objednávaní tovaru musí objednávajúci zadať názov firmy a svoje IČO. Po obdŕžaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Vaše tel. číslo bude obratom zaslaná krátka správa v tvare SMS alebo Vás budeme tel. informovať o prijatí objednávky, čase expedície a čase doručenia tovaru predávajúcim.
•    Faxom na čísle +421 31 771 3519. Pri objednávaní tovaru musí objednávajúci zadať názov firmy a svoje IČO. Po obdŕžaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Vaše faxové číslo bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky, čase expedície a čase doručenia tovaru predávajúcim.

Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z kúpnej ceny danej objednávky.

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu P. J. Šafárika 373/2, 927 01 Šaľa. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- nepoužívaný,
- nepoškodený,
- kompletný 
- spolu s dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a)    poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného skupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci–spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese ecmca [at] ecmca [dot] sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Ceny a platobné podmienky
Ceny produktov uvedené v elektronickom obchodnom centre ecmca.sk, agfilter.sk  su iné ako ceny veľkoobchodu spoločnosti EC MCA s. r.o. ( zadefinované v základných ustanoveniach, bod 1,b :  Kupujúci – právnické osoby) sú uvedené v mene EUR. Ceny uvedené pri tovare sú zobrazené v sumách bez dane z pridanej hodnoty a s daňou z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa riadi platnou daňovou právnou úpravou. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi (tie sú uvedené zvlášť pre fyzické a právnické osoby). Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo iným relevantným menám. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka. Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému www.ecmca.sk, www.agfilter.at . Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.
Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným za nasledujúcich spôsobov:
•    v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku
•    bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, (ak je objednávka  prijatá do 14:00 hod pracovného dňa) zvyčajne doručujeme najneskôr do 1-2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.
Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu spoločnosti SLOVENSKÁ POOŠTA –POŠTOVÝ KURIER.(http://www.posta.sk). Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a dodací, alebo záručný list. Pri doručení formou dobierky je úhrada za dodaný tovar spolu s cenou dopravy vždy uhrádzaná v hotovosti kuriérovi pri doručení zásielky. V prípade úhrady vopred bankovým prevodom je prevzatie zásielky bez úhrady kuriérovi.
V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike, ako aj krajinách Európskej únie. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a výšky objednávky:

a)   pre fyzické osoby
•    kuriér v rámci dopravy v Slovenskej republike - 5,59 € bez DPH  doručenie do 24 hod. (ak je objednávka  prijatá do 14:00 hod pracovného dňa )v pracovných dňoch, od dňa expedície (pokaľ nie je dohodnuté inak po dohovore s kupujúcim)
•    Slovenská pošta v rámci dopravy v Slovenskej republike – 3,49 € bez DPH doručenie najneskôr do 3 pracovných dní, od dňa expedície. (pokaľ nie je dohodnuté inak po dohovore s kupujúcim)
•    kuriér v rámci dopravy v krajín Európskej únie - cena dopravy je zaslaná na vyžiadanie (podľa danej krajiny a hodnoty tovaru) vždy vopred pred samotnou expedíciou

b) pre právnické osoby
•    kuriér  v rámci dopravy v Slovenskej republike – 5,59 € bez DPH  doručenie do 24 hod.     (ak je objednávka  prijatá do 14:00 hod pracovného dňa) v pracovných dňoch, od dňa expedície.
 Pri objednávke tovaru nad 100 € s DPH je doprava kuriérom na území Slovenskej republiky zdarma. (pokaľ nie je dohodnuté inak po dohovore s kupujúcim)
•    Slovenská pošta v rámci dopravy v Slovenskej republike – 3,49 € bez DPH doručenie najneskôr do 3 pracovných dní, od dňa expedície.
 Pri objednávke tovaru nad 100 € s DPH je doprava  Slovenskou poštou na území Slovenskej republiky zdarma. (pokaľ nie je dohodnuté inak po dohovore s kupujúcim)
•    kuriér v rámci dopravy v krajín Európskej únie - cena dopravy je zaslaná na vyžiadanie. (podľa danej krajiny a hodnoty tovaru) vždy vopred pred samotnou expedíciou.
Konkrétny spôsob dodania pre fyzické si zvolíte v sekcii Košík, kde nájdete aj aktuálnu ponuku a ceny dopravy. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave  alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predlžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Cena dopravy bude účtovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku export predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner predávajúceho sa zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
Viď Reklamačný poriadok.

7 Ostatné práva a povinnosti
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

8. Sídlo súdu, rozhodné právo
Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.ecmca.sk, www.agfilter.at  a veľkoobchodu  spoločnosti  EC MCA s. r.o. vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - 
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. tel.č.: +421 37 7720 001, +421 37 7720 034  
fax č.: +421 37  7720 024